Verkställande direktörens översikt över 2023

Itärata Oy:n toimitusjohtaja Petteri Portaankorva, siistiin siniseen pukuun pukeutunut silmälasipäinen harmaahiuksinen mies beigessä studiohuoneessa nojaa puisen tuolin selkänojaan ja hymyilee hienovaraisesti kameralle

Planeringen av Östbanan har framskridit enligt förväntningarna under det senaste året. Under året förstärktes vårt team med erfarna experter; bolaget anställde planeringsdirektör Minna Weurlander, kommunikationschef Katri Parikka och finans- och förvaltningsdirektör Antti Unkuri.

Tack vare projektbolagsmodellen har vi kunnat främja planeringen av Östbanan effektivt i samarbete med våra serviceproducentpartner. Vi har genomfört Östbanans trafikutredning, rapport om fastighetsutveckling och en ekonomisk modell för investeringsprojektet. Vi deltog i utredningen om närtågstrafiken till Borgå samt en utredning om finansieringen av och investeringsmöjligheterna i stora banprojekt. Vi har också granskat anslutningen av Östbanan till Flygbanan och plattformskapaciteten vid Flygplatsen redan i början av planeringen, för att säkerställa förutsättningarna för fungerande tågförbindelser.

Utredningen av huvudriktningen angående Östbanans banlinjealternativ från Flygbanan till Kouvola via Borgå är i slutfasen och den publiceras i slutet av januari 2024. Godstrafikutredningen om att använda banförbindelsen även för godstrafik är i gång och slutförs under nästa vår. Bedömningen av Östbanans miljökonsekvenser och preliminära allmänna plan samt naturutredningar är i anbudsskede efter marknadsdialogen. Dessa arbeten inleds i slutet av 2024.

Europeiska kommissionen har i ett förordningsförslag framfört att Östbanan ansluts till det transeuropeiska transportnätverket, vilket gör det möjligt att ansöka om finansiering för projektet från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). För Östbanans del är det beklagligt att Europaparlamentets och Europarådets förordning TEN-T har försenats. Eftersom vi inte har kunnat delta i denna CEF-ansökan om finansiering förbereder vi oss på den följande ansökan efter ikraftträdandet av förordningen TEN-T.

Bolagets styrelse har godkänt bolagets strategi, hållbarhetspolicy och varumärke, som vi lanserar i januari 2024. Strategin styr vår verksamhet och hållbarhetspolicyn drar upp riktlinjerna för den. Med hjälp av varumärket gör vi resultaten och verkningarna av vårt arbete kända för vårt samarbetsnätverk inom projektets planerings- och influensområde.

Jag önskar dig och alla våra samarbetspartner en fridfull jul och ett gott nytt år.

Petteri Portaankorva
verkställande direktör
Östbanan Ab