Generalplan

I generalplanen fastställs järnvägens ungefärliga plats och utrymmesbehov samt förhållandet till den omgivande markanvändningen. Generalplanen innehåller banans tekniska och trafikmässiga grundläggande lösningar samt järnvägsområdets och järnvägstrafikens uppskattade konsekvenser, såsom konsekvenserna för väg- och trafikförhållanden, trafiksäkerheten, markanvändningen, fastighetsbyggnader och miljön samt människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel.

Planen ska dessutom innehålla möjligheter att undanröja eller minska de skadliga verkningarna samt en preliminär kostnadskalkyl. Planeringsnoggrannheten anpassas så att planens tekniska, ekonomiska och miljömässiga genomförbarhet säkerställs.