Nuori tummahiuksinen nainen katsoo toiveikkaana yläviistoon. Hän on pukeutunut vaalean punertavaan talvitakkiin ja harmaaseen villapipoon

Ansvarsfullhet

Ekologisk, social och ekonomisk ansvarsfullhet är utgångspunkterna för Östbanans strategi.

Ansvariga ägare

Östbanan Ab ägs av finska staten och av 24 städer eller kommuner. Enligt aktieägaravtalet tar Östbanan Ab hand om sitt företagsansvar på ett exemplariskt sätt och förbinder sig att bedriva ansvarsfull affärsverksamhet enligt målen för hållbar utveckling.

Vi förutsätter även motsvarande engagemang av våra samarbetspartner.

Rapportering

Vi ställer upp mätbara mål för företagsansvaret. Vi rapporterar årligen till bolagsstämman, statsrådets kansli och kommunikationsministeriet om målen och om hur de har uppnåtts.

Östbanan Ab:s styrelse godkänner ansvarspolitiken och bedömer årligen behovet av att uppdatera den.”

Principer och mål för ansvarsfullhet

Östbanan Ab:s huvudprinciper och -mål för ansvarsfullhet stöder uppnåendet av FN:s fyra mål för hållbar utveckling:


 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Hållbara städer och samhällen
 • Klimatgärningar
 • Samarbete och partnerskap

Miljöansvar

Östbanan planeras ordentligt – även ur ett miljöperspektiv.

I planeringen av banprojektet beaktar vi markanvändningens inverkan på människornas vardag och den biologiska mångfalden, utreder objekt för vattenskydd, värdefulla naturobjekt och kulturmiljöer, beaktar principerna för cirkulär ekonomi och i planeringen söker vi också nya teknologi- och materiallösningar.

Vi preciserar de väsentliga miljötemana för Östbanan utifrån resultaten av den lagstadgade miljökonsekvensbedömningen (MKB).”

Även i miljöarbetet är vårt verksamhetssätt konstruktivt och aktivt. I miljöfrågor samarbetar vi med bl.a. företag, forskningsinstitut och högskolor. Samarbetet kan leda till helt nya miljöinnovationer vars nytta inte begränsar sig endast till Östbanan. Vi är uppskattade experter inom vår bransch och vi för fram synpunkter på nya möjligheter som till och med kan uppfattas som djärva.

 • I planeringen identifierar och beaktar vi konsekvenserna för klimatet och den övriga miljön
 • Vi minimerar och förutser miljökonsekvenserna under byggtiden
 • Vi identifierar möjligheter i anslutning till bekämpningen av klimatförändringen

Samhälleligt ansvar

Vi producerar tillförlitlig information för våra ägare och intressentgrupper. Vi lyssnar på behoven hos våra intressentgrupper för att stärka tillgängligheten, livskraften, hållbar rörlighet och säkerheten i östra Finland.

Vi främjar Östbanans godtagbarhet och resultat genom att kommunicera på ett öppet och interaktivt sätt samt genom att engagera invånarna i planeringsområdet i olika skeden av planeringen.

Östbanan ökar antalet nya experter inom spårtrafik i Finland.”

Vi vill säkerställa kompetensresurserna långt in i framtiden. Därför samarbetar vi aktivt med högskolor och uppmuntrar våra partner att också utnyttja konsulter på juniornivå i våra projekt.

 • Vi kommunicerar öppet, interaktivt och med beaktande av intressentgruppernas behov
 • Vi säkerställer att det även i fortsättningen finns experter och resurser inom branschen

God förvaltningssed

Vår verksamhet är resultatrik, långsiktig och transparent. Vi skapar nytta över en tidsspann på hundra år och skapar mervärde för såväl ägarna och för samhället i vidare bemärkelse.

Vi använder våra medel ansvarsfullt, transparent och långsiktigt. Genom våra upphandlingar skapar vi ett betydande ekonomiskt mervärde för samhället bland annat genom arbetsplatser och skatteintäkter.

Vårt mål är att vara en pålitlig partner och en kompetent beställare.”

Vår goda förvaltningssed baserar sig på syftet med vår verksamhet och på vårt mål, våra gemensamma värderingar och våra etiska riktlinjer.

Vi identifierar och hanterar aktivt riskerna i vår egen verksamhet och i hela värdekedjan. Vi rapporterar om de mest betydande riskerna och sätten att hantera dem.

 • Vår verksamhet är resultatrik, långsiktig och transparent.
 • Vi använder våra medel ansvarsfullt och transparent.
 • En ansvarsfull förvaltningssed gäller också våra upphandlingar