Lintuperspektiivistä kuvattuaa maisemaa talvisesta Suomesta. Lumisia puita, pienkerrostaloja ja jään peittämää järveä.

Förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB)

Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är att med tillräcklig noggrannhet utreda projektets miljökonsekvenser. MKB är en lagstadgad skyldighet och förutsätts i banlagen. Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning görs för alla banprojekt inom fjärrtrafiken.

I MKB-förfarandet bedöms projektets konsekvenser i samband med planeringen. I MKB för Östbanan granskas de sträckningsalternativ som skissats upp i lokaliseringsplanen och negativa och positiva konsekvenser av de olika alternativen utreds. Konsekvenserna jämförs med det så kallade 0-alternativet, dvs. att banan inte byggs. Målet är att hitta en lösning på den minsta olägenheten: det bästa alternativet som är klart mer acceptabelt än andra alternativ och samtidigt kostnadseffektivt.

MKB-programmet för Östbanan läggs officiellt fram till påseende och efter framläggandet ger kontaktmyndigheten (NTM) ett utlåtande om bedömningsprogrammets omfattning och noggrannhet. Av utlåtandet ska framgå hur de nödvändiga utredningarna vid behov samordnas med de utredningar som förutsätts i andra lagar och som gäller projektet. Utlåtandet ska omfatta ett sammandrag av övriga utlåtanden och åsikter.

Därefter börjar Östbanan utarbeta den egentliga beskrivningen som läggs fram till påseende hösten 2025. I sin helhet beräknas MKB-förfarandet pågå i cirka två år.

Naturutredningar

I stora projekt görs naturutredningar för MKB-förfarandet. Utredningarnas tillståndsplikt grundar sig på allemansrätten. Utredningarna görs så att naturutredaren går ut i terrängen för att se vad som finns i området. I naturutredningarna tas inga prover. Naturutredningarnas regionala omfattning och täckning samt de organismgrupper som utreds bestäms oftast på förhand.