Itäradan ympäristövaikutusten arviointi alkaa  

Porvoon alueen karttakuva, johon on värikoodein merkitty erilaiset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokoheet

Itäradan ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) toteuttajakumppaniksi on valittu Ramboll Finland Oy. Samalla se laatii Itäradan alustavan yleissuunnitelman, joka sisältää ratateknisen suunnittelun ja selvitykset. Niiden perusteella Itäradan linjaus voidaan tarkentaa maakunta- ja yleiskaavoihin. 

Itärata on tällä hetkellä yksi Suomen merkittävimmistä infrahankkeista. Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella uusi kaksitaiteinen, nopean henkilöjunaliikenteen mahdollistava ratayhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan rakentamisvalmiuteen saakka. Itäradan linjausvaihtoehdot kulkevat Vantaan, Tuusulan, Keravan, Sipoon, Porvoon, Loviisan, Myrskylän, Lapinjärven ja Kouvolan alueella. Ratalinjaus on merkittynä Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntakaavoihin. 

Itäradalle löydettiin tammikuussa julkaistussa pääsuuntaselvityksessä useita mahdollisia linjausvaihtoehtoja. YVA-menettelyssä tarkastellaan näitä hahmoteltuja linjausvaihtoehtoja sekä laaditaan arviointiselostus, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden merkittävistä ympäristövaikutuksista. 

Porvoossa maanpäällinen asemavaihtoehto sijaitsee Kuninkaanportissa, jonka lisäksi tarkastellaan kahta maanalaista asemavaihtoehtoa Porvoon keskustan alla. Porvoon jälkeen rata kulkee Koskenkylään vanhaa HELI-ratalinjausta noudatellen. Koskenkylästä Elimäelle tarkastellaan kahta vaihtoehtoa. Elimäellä vaihtoehdot yhtyvät ja Itärata liittyy Korian kohdalla Lahti-Kouvola rataan.

”Itäradan YVA:n ja alustavan yleissuunnitelman tavoitteena on löytää kustannustehokas ja pienimmän haitan ratkaisu. Tämän kokoisella hankkeella on mittavia vaikutuksia niin ihmisten elinympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen ja luontoon kuin valtakunnalliseen liikennejärjestelmäänkin. Pyrimme huomioimaan YVA:ssa kaikki nämä eri näkökulmat”, kertoo Itärata Oy:n suunnittelujohtaja Minna Weurlander.  

Itäradan YVA:n ja alustavan yleissuunnitelman hankinta on Itärata Oy:n ensimmäinen EU-kynnysarvon ylittävä erityisalojen palveluhankinta. Ennen varsinaista hankintamenettelyä käytiin markkinavuoropuhelu alan toimijoiden kanssa. Itärata Oy sai neljä hyvää tarjousta, joista Ramboll Finland Oy valittiin kumppaniksi. Rambollin alikonsulttina hankkeessa toimii Sitowise Oy. 

”On innostavaa jatkaa äskettäin valmistuneessa Itäradan pääsuuntaselvityksessä aloittamaamme yhteistyötä. Erityisen haastavaa on suunnitella rata alueelle, jossa ei aiemmin ole rautatietä ollut. Teknisten ja taloudellisten haasteiden ratkaisun ohella haitallisten ympäristövaikutusten minimointi on suunnittelun keskeinen tavoite. Porvoon uuden aseman sijainnilla tulee olemaan merkittävä vaikutus koko keskustan alueen kehittämisessä,” toteaa Rambollin projektipäällikkö Markku Salo.  

Oleellinen osa ympäristövaikutusten arviointia on tiivis vuoropuhelu suunnittelualueen asukkaiden, maanomistajien, viranomaisten ja päättäjien kanssa. Kansalaisille tarjoutuu ensimmäinen mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista yleisötilaisuuksissa ja karttasovelluksella loppusyksystä 2024, kun YVA-ohjelma asetetaan virallisesti nähtäville. 

YVA-prosessi käynnistyy välittömästi ja selostuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2026 alkuun mennessä.

Tavaraliikenteen ja suurnopeusjunakaluston selvitykset käynnissä

YVA:n ja alustavan yleissuunnitelman lisäksi Itäradalla on käynnissä tavaraliikenneselvitys, jossa arvioidaan tulevaa kuljetuskysyntää ja Itäradan roolia siinä sekä reunaehtoja, jotka vaikuttavat tavaraliikenteen yhteensovittamiseen nopealle henkilöliikenteelle. Selvityksen toteuttaa Destia Oy ja se valmistuu huhtikuussa 2024. 

Lisäksi Itärata selvittää suurnopeusjunakalustoa ja sen vaikutusta infrastruktuuriin, teknisiin vaihtoehtoihin sekä kustannuksiin. Suurnopeusjuniksi lasketaan junat, jotka kulkevat yli 250 kilometriä tunnissa. Itäradan nopeustavoitteena on 300 km/h. Selvitystyö toteutetaan konsulttiyhtiö WSP:n ohjauksessa Aalto-yliopiston diplomityönä.

Myös luontoselvitykset käynnistyvät samanaikaisesti YVA-prosessin kanssa. 

Lisätietoja: 

suunnittelujohtaja Minna Weurlander, Itärata Oy, p. 040 530 3496 minna.weurlander@itarata.fi

projektipäällikkö Markku Salo, Ramboll Finland Oy, p. 0400 711261, markku.salo@ramboll.fi