Nuori tummahiuksinen nainen katsoo toiveikkaana yläviistoon. Hän on pukeutunut vaalean punertavaan talvitakkiin ja harmaaseen villapipoon

Vastuullisuus

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus ovat Itäradan strategian lähtökohtia.

Vastuulliset omistajat

Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio sekä 24 kaupunkia tai kuntaa. Osakassopimuksen mukaan Itärata Oy huolehtii yritysvastuustaan esimerkillisesti ja sitoutuu harjoittamaan vastuullista ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista liiketoimintaa.

Edellytämme vastaavaa sitoutumista myös yhteistyökumppaneiltamme.

Raportointi

Asetamme yritysvastuulle mitattavia tavoitteita. Raportoimme tavoitteista, niiden saavuttamisesta sekä tulevista tavoitteista vuosittain yhtiökokoukselle sekä valtioneuvoston kanslialle ja liikenne- ja viestintäministeriölle.

Itärata Oy:n hallitus hyväksyy vastuullisuuspolitiikan ja arvioi sen päivittämistarvetta vuosittain.”

Vastuullisuuden periaatteet ja tavoitteet

Itärata Oy:n vastuullisuuden pääperiaatteet ja -tavoitteet tukevat neljän YK:n kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista:

 • Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit
 • Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 • Ilmastoteot
 • Yhteistyö ja kumppanuus

Ympäristövastuu

Itärata suunnitellaan kunnolla – myös ympäristön näkökulmasta.

Huomioimme ratahankkeen suunnittelussa maankäytön vaikutukset ihmisten arkeen ja luonnon monimuotoisuuteen, selvitämme vesien suojelun kohteet, arvokkaat luontokohteet ja kulttuuriympäristöt, huomioimme kiertotalouden periaatteet sekä haemme suunnittelussa myös uudenlaisia teknologia- ja materiaaliratkaisuja.

Tarkennamme Itäradalle oleelliset ympäristöteemat lakisääteisen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tulosten perusteella.”

Myös ympäristötyössä toimintatapamme on yhteistyötä rakentava ja aktiivinen. Toimimme ympäristökysymyksissä yhdessä mm. yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Yhteistyön tuloksena voi syntyä aivan uusia ympäristöinnovaatioita, joista on hyötyä myös Itärataa laajemmin. Olemme alamme arvostettuja asiantuntijoita ja tuomme julki rohkeitakin näkemyksiä uusista mahdollisuuksista.

 • Tunnistamme ja huomioimme vaikutukset ilmastoon ja muuhun ympäristöön suunnittelussa
 • Minimoimme ja ennakoimme rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia
 • Tunnistamme ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä mahdollisuuksia

Yhteiskunnallinen vastuu

Tuotamme luotettavaa tietoa omistajillemme ja sidosryhmillemme. Kuuntelemme sidosryhmiemme tarpeita itäisen Suomen saavutettavuuden, elinvoiman, kestävän liikkumisen ja turvallisuuden vahvistamiseksi.

Edistämme Itäradan hyväksyttävyyttä ja tuloksellisuutta viestimällä avoimesti ja vuorovaikutteisesti sekä osallistamalla radan suunnittelualueen asukkaita suunnittelun eri vaiheissa.

Itärata kasvattaa Suomeen uusia raideliikenteen osaajia.”

Haluamme varmistaa osaamisresurssit pitkälle tulevaisuuteen. Siksi teemme aktiivista korkeakouluyhteistyötä ja kannustamme kumppaneitamme hyödyntämään myös junioritason konsultteja hankkeissamme.

 • Viestimme avoimesti, vuorovaikutteisesti ja sidosryhmien tarpeet huomioiden
 • Varmistamme, että alalla on jatkossakin osaajia ja resursseja

Hyvä hallintotapa

Toimintamme on tuloksellista, pitkäjänteistä ja läpinäkyvää. Tuotamme hyötyä yli sadan vuoden aikajänteellä ja luomme lisäarvoa niin omistajille kuin laajemminkin yhteiskunnalle.

Käytämme varojamme vastuullisesti, läpinäkyvästi ja pitkäjänteisesti. Luomme hankinnoillamme merkittävää taloudellista lisäarvoa yhteiskunnalle muun muassa työpaikkojen ja verotulojen kautta.

Tavoitteemme on olla luotettava kumppani ja osaava tilaaja.”

Hyvä hallintotapamme perustuu toimintamme tarkoitukseen ja päämääräämme, yhteisiin arvoihimme sekä eettisiin toimintaohjeisiimme.

Tunnistamme sekä omaan toimintaamme että koko arvoketjuun kohdistuvat riskit ja hallitsemme niitä aktiivisesti. Raportoimme merkittävimmistä riskeistä ja tavoista hallita niitä.

 • Toimintamme on tuloksellista, pitkäjänteistä ja läpinäkyvää
 • Käytämme varojamme vastuullisesti ja läpinäkyvästi
 • Vastuullinen hallintotapa koskee myös hankintojamme

Itäradan eettiset toimintaohjeet

Whistleblowing -ilmoituskanava