Lintuperspektiivistä kuvattuaa maisemaa talvisesta Suomesta. Lumisia puita, pienkerrostaloja ja jään peittämää järveä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on selvittää riittävällä tarkkuudella hankkeen ympäristövaikutukset. YVA on lakiin kirjattu velvoite ja sitä edellytetään ratalaissa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely tehdään kaikista kaukoliikenteen ratahankkeista.

YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä. Itäradan YVA:ssa tarkastellaan pääsuuntaselvityksessä hahmoteltuja linjausvaihtoehtoja ja selvitetään eri vaihtoehtojen negatiiviset ja positiiviset vaikutukset. Vaikutuksia vertaillaan niin sanottuun 0-vaihtoehtoon eli siihen, että rataa ei rakennettaisi. Tavoitteena on löytää pienimmän haitan ratkaisu: paras vaihtoehto, joka olisi selkeästi muita vaihtoehtoja hyväksyttävämpi ja samalla kustannustehokas.

Itäradan YVA-ohjelma asetetaan virallisesti nähtäville ja nähtävillä olon jälkeen yhteysviranomainen (ELY) antaa lausunnon arviointiohjelman laajuudesta ja tarkkuudesta. Lausunnosta on käytävä ilmi, kuinka tarvittavat selvitykset sovitetaan tarvittaessa yhteen hanketta koskevien muissa laeissa edellytettyjen selvitysten kanssa. Lausunnossa on esitettävä yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä.

Tämän jälkeen Itärata alkaa laatia varsinaista selostusta, joka asetetaan nähtäville vuoden 2025 syksyllä. YVA-menettelyn arvioidaan kestävän kokonaisuudessaan noin kaksi vuotta.

Luontoselvitykset

Suurissa hankkeissa luontoselvitykset tehdään YVA-menettelyä varten. Selvitysten luvanvaraisuus pohjautuu jokaisenoikeuksiin (ent. jokamiehenoikeudet). Selvitykset tehdään siten, että luontoselvittäjä menee maastoon katsomaan, mitä alueelta löytyy. Luontoselvityksissä ei oteta näytteitä. Luontoselvitysten alueellinen laajuus, kattavuus sekä selvitettävät eliöryhmät päätetään useimmiten ennakkoon.