Utredningar: Östbanan förkortar restiden mellan östra Finland och huvudstadsregionen och möjliggör närtågstrafik till Borgå

Kesäinen Porvoo: punaisia puuvajoja joen rannalla, kauempana suuri kivikirkko ja kellertäviä puisia asuintaloja

Östbanan förkortar restiden mellan östra Finland och huvudstadsregionen och möjliggör närtågstrafik till Borgå. Restiden från Borgå till Helsingfors centrum förkortas till cirka en halv timme. När resenärerna börjar resa med tåg minskar även olyckorna och utsläppen inom vägtrafiken, visar två spårtrafikutredningar som nyss blivit färdiga. 

Östbanan är en dubbelspårig banförbindelse som skulle avvika från den planerade Flygbanan i Kervo och löpa via Borgå till Kouvola. Banans inverkan sträcker sig via Savolaxbanan och Karelenbanan ända till Kuusamo. Utredningarna som nu publiceras är en del av projekteringen av Östbanan. Planeringen till byggberedskap tar cirka nio år.  Om man beslutar att bygga Östbanan, vore den i bruk i slutet av 2030-talet. En förutsättning för att Östbanan byggs är att även Flygbanan planeras och byggs.​

Restiden till Borgå förkortas till en halvtimme

En trafikutredning som Östbanan Ab låtit utföra visar att Östbanan ökar antalet resenärer på tågförbindelserna mellan östra Finland och huvudstadsregionen. En ny spårförbindelse mellan Helsingfors och Borgå skulle särskilt påverka resandet, då den gör det möjligt att övergå till förbindelser med fjärr- och närtåg från övriga trafikmedel. Restiden från Borgå till Helsingfors centrum förkortas med 22 minuter till 33 minuter, jämfört med nuvarande bussförbindelser. Restiden från Kouvola och städerna i östra Finland, t.ex. Kuopio, Villmanstrand och Joensuu, förkortas med 12–15 minuter, med nuvarande materiel och beroende på tågturen. 

– Trafikutredningen som nu publiceras ger goda basdata för den vidare planeringen av banan. Östbanan, som förbättrar trafikförbindelserna, livskraften och försörjningsberedskapen i östra Finland, bör ses som en sekellång strategisk investering till gagn för hela landet. De mest problematiska banavsnitten av Savolaxbanan och Karelenbanan bör sättas i stånd redan under planeringen av Östbanan, så att nyttan av banan uppnås i så stor omfattning som möjligt när den är färdig, säger Petteri Portaankorva, VD för Östbanan.  

Utredningen granskade också konsekvenserna av olika alternativ för bansträckningen. Efter att Östbanan är klar finns det två alternativa rutter för fjärrtågen mellan Kouvola och Helsingfors: en via Lahtis och en via Borgå. Undersökningar visar att det är företagsekonomiskt lönsammare att flytta hela fjärrtågstrafiken till en rutt som går via Borgå.

Den vidare planeringen av spårförbindelsen strävar efter att optimera de faktorer som ger fler fördelar, minimera olägenheter och att finna kostnadseffektiva lösningar. 

19 000 enkelresor från Borgå till huvudstadsegionen varje vardag  

En utredning som Borgå stad och Nylands förbund lät utföra visar att Östbanan avsevärt förbättrar Borgåbornas kollektivtrafikförbindelser. Man skulle nå flygplatsen inom en dryg kvart från Borgå, Böle inom en knapp halvtimme och Helsingfors centralstation inom en dryg halvtimme. 

– En snabb Östbana och närtågstrafik till Borgå behövs således. Banan skulle bättre binda Borgå och huvudstadsegionen samman. Detta ökar antalet användare av kollektivtrafiken och minskar biltrafiken. Potentialen är hög, eftersom det innan coronan gjordes cirka 19 000 enkelresor varje vardagsdygn mellan Borgå och huvudstadsregionen, oftast med personbil. Arbetsplatsen för var fjärde Borgåbo ligger i huvudstadsregionen, berättar Dan Mollgren, stadsutvecklingsdirektör i Borgå.    

Utredningen visar att det finns ekonomiska förutsättningar att realisera närtågstrafik till Borgå, om Östbanan byggs. Merparten av kostnaderna för trafiken kunde troligen täckas med biljettintäkter, men investeringen i banan kräver att Östbanan byggs.

Eftersom tågtrafiken är oslagbar med tanke på restiden till bl.a. Böle och Helsingfors centrum, har utredningen utgått från att busslinjerna från Borgå till Helsingfors förändras. Mängden busstrafik skulle minska och för de flesta busslinjerna vore det inte längre nödvändigt att köra ända till Helsingfors centrum.   

Utredning om flera olika alternativ för närtåg

Utredningen om närtåg undersökte flera olika alternativ för närtåg, men det har inte gjorts en heltäckande teknisk planering av bansträckningar eller några kostnadskalkyler. Man måste ännu utföra preciseringar och vidare utredningar.   

För Borgå undersökte man en modell där tågen trafikerar till Kungsportens station, samt modeller där närtågen i Borgå även fortsätter längs ett stickspår till västra centrum, eller där man i stället för Kungsportens station har en underjordisk station antingen i Hornhattula nära Borgå parkgata eller i centrum under Borgå å. 

För riktningen mot Helsingfors utredde man alternativ där närtågen i Borgå kör från Borgå utan att stanna ända till flygplatsen, stannar i Kervo vid Östbanans underjordiska station eller kör från Östbanan längs banan Kervo-Nickby, antingen med ändpunkt i Kervo eller vidare längs huvudbanans fjärrtrafikspår till Helsingfors. 

Station nära Borgå centrum 

Det finns betydande skillnader mellan alternativen som granskades i utredningen, visavi hur väl de ansluter till markanvändningen och trafiksystemet i Borgå eller hur de påverkar utvecklingen av stadens samhällsstruktur.

– I det mest optimala alternativet ligger stationen så nära Borgå centrum som möjligt, vid naturliga bussförbindelser, och Östbanan har en underjordisk station för närtåg där Kervo nuvarande station nu finns. Alternativet skulle ge de bästa förbindelserna och öka användningen av kollektivtrafiken mest. Å andra sidan är alternativet sannolikt det dyraste, och mest utmanande att genomföra, berättar Dan Mollgren.  

– Alternativen där närtågen skulle köra från Östbanan via banan Kervo-Nickby, antingen med ändpunkt i Kervo eller vidare längs huvudbanans fjärrtrafikspår till Helsingfors, visade sig vara de absolut svagaste för Borgå. I dessa alternativ skulle fjärrtrafikens servicenivå försämras i praktiken mellan Borgå centrum och Helsingfors centrum, medan Borgås andel av kostnaderna för kollektivtrafiken eventuellt samtidigt skulle öka.  

Närtågstrafiken i Borgåriktningen skulle även påverka förbindelserna mellan Helsingfors stadskärna och flygplatsen, eftersom närtågen via flygplatsen även skulle betjäna förbindelserna mellan Helsingfors stadskärna och flygplatsen. Restiden med Flygbanan är cirka 12 minuter snabbare än med Ringbanans tåg via Dickursby, och cirka 18 minuter snabbare än via Vandaforsen. Betydelsen av närtågen till Borgå framhävs särskilt om det inte går några andra tåg via Flygbanan, eller om det inte är lockande att använda fjärrtågen, exempelvis pga. biljettpriser.

Utredningarna ger ett faktaunderlag för beslutsfattandet

Östbanan Ab har som uppgift att planera spårsträckningen av Östbanan upp till byggberedskap. Vid planeringen lät man utföra en trafikutredning som beräknade restider och passagerarvolymer för Östbanans fjärrtågstrafik respektive Borgå närtågstrafik samt hur trafiken i fråga påverkar användningen av olika kommunikationsvanor. Utredningen tog fram nya trafikprognoser för när- och fjärrtågstrafiken samt bedömde projektets samhällsekonomiska konsekvenser. Bedömningen av projektets samhällsekonomiska konsekvenser framhävs i senare planeringsfaser när kostnadskalkylerna och de tekniska lösningarna preciseras.

Utvärderingen av förutsättningarna för närtågstrafik i riktning mot Borgå har utarbetats som ett gemensamt projekt för Borgå stad och Nylands förbund. I utredningen bedömdes utvecklingsalternativen för närtågstrafiken i riktning mot Borgå, passagerarantal och de ekonomiska förutsättningar, så som kostnader och biljettintäkter samt kopplingarna till samhällsstrukturen och trafiksystemen i Borgå- och Helsingforsregionen. 

Mer information till medier om projektet Östbanan:

Verkställande direktör Petteri Portaankorva, Östbanan Ab
petteri.portaankorva@itarata.fi  
Tfn 050 357 7581

Mer information till medier om närtågsutredningen:

Stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren, Borgå stad
dan.mollgren@porvoo.fi
Tfn 040 623 2614