Granskningar av bansträckningar i riktning mot östra Finland

I arbetet har man granskat bansträckningarna i östlig riktning Helsingfors-Borgå Kouvola, Helsingfors-Borgå-Kotka-Luumäki samt Lahtis-Heinola-S:t Michel. I arbetet har man gjort uppskattningar av restid, kostnadskalkyler och prognoser för antalet passagerare och dessutom har man skapat grova nytto-kostnadsberäkningar. Dessutom har man gjort en snäv bedömning av de mer omfattande ekonomiska konsekvenserna av bansträckningen Helsingfors–Borgå–Kouvola.

Itä-Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkasteluja: Helsinki-Porvoo-Kouvola; Helsinki-Porvoo-Kotka-Luumäki; Lahti-Heinola-Mikkeli 2019 Väylävirasto