Redogörelse: Alternativ för Östbanan öppnar spår för höghastighetståg

Lintuperspektiivistä kuvattu maisemakuva talvisesta Porvoosta illalla. Kuvassa Porvoon vanhan kaupungin puurakennuksia, kirkko ja Porvoonjokea.

I undersökningen av huvudsträckan för Östbanan konstaterades flera sträckningsalternativ som uppfyller hastighetskravet på 300 km/h. En dubbelspårig Östbana lämplig för höghastighetståg planeras mellan Lentorata-Borgå-Kouvola.

Om Östbanan färdigställs kommer den att ansluta Borgå till järnvägsnätet och förkorta restiderna till östra Finland. Cirka två miljoner finländare bor i det område som berörs av Östbanan.

”I Finland är Östbanan ett av de största farledsprojekten och dess betydelse för östra Finland är mycket stor. Järnvägstransporter planeras som en 100-årig strategisk investering och planeringen kan lätt ta ett decennium. När banan är i bruk och uppfyller kraven på rörlighet är det ingen som saknar det förflutna”, säger Petteri Portaankorva, verkställande direktör för Itärata Oy.

I huvudplanen har Östbanan betraktats som en möjliggörande linje, vilket möjliggör en utbyggnad av järnvägsnätet för att flexibelt ansluta pendeltågstrafiken och de nödvändiga stationerna och andra linjer till Östbanan. I undersökningen granskades särskilt miljön i Borgå och placeringen av den nya stationen utifrån tre olika alternativ. Planeringen av stationerna baserar sig på de stationslayouter som presenteras i 2023-utredningen som publicerats av Borgå stad och Nylands förbund.

”En passagerarstation planeras till Borgå. Två av stationsalternativen kommer att ligga under stadskärnan i en tunnel och ett ovan jord vid Kungsporten”, säger Minna Weurlander, Östbanans planeringsdirektör.

Flera alternativ

Under arbetets gång har flera olika alternativ för linjeföring utvecklats och granskats sektion för sektion: Utfart från Lentorata (Lentorata-Paippistentie), Paippistentie-Borgå, Borgå-Koskenkylä, Koskenkylä-Elimäki, Elimäki-Koria.

Alternativa banor kommer att utformas för en hastighet på 300 km/h, med hänsyn till bland annat banornas tekniska genomförbarhet, planläggning, markanvändning samt naturmiljö och landskap.

”Till exempel i Forsby, på linjen Lappträsk-Mörskom, finns det två hittills likvärdiga banalternativ, för vilka valet kommer att göras på grundval av ett förfarande för miljökonsekvensbedömning i slutet av 2025”, säger Weurlander.

Under huvudstudien identifierades platser som kräver ytterligare undersökningar och som kommer att undersökas ytterligare i miljökonsekvensbedömningsprocessen (MKB), som kommer att inledas i februari.

Påverkan på restiden sträcker sig till Savolax- och Karelabanan

Östbanan planeras som en huvudsaklig dubbelspårig bana för snabb persontrafik. Östbanan skulle med nuvarande tåg minska restiden från Helsingfors till Kouvola med en femtedel. Restiden mellan Borgå och Helsingfors skulle förkortas till cirka en halvtimme eftersom bussen skulle ersättas av ett tåg. I Kouvola förgrenar sig banan till de nuvarande banorna i Savolax och Karelen – målet är en restid på tre timmar från Helsingfors till Kuopio och Joensuu.

Kostnadsberäkningarna för banalternativen för den östrabanan, enligt huvudstudien, ligger mellan 1,6 miljarder euro och 3,0 miljarder euro. Den viktigaste faktorn som påverkar kostnaderna är tunnlarnas totala längd. Det billigaste alternativet inkluderar inte en underjordisk station för Kervo och Borgå, det dyraste alternativet skulle bygga en underjordisk station för Borgå och en reservstation för Kervo.

Naturvärden kräver ytterligare undersökningar

Miljöförhållandena längs Östbanan varierar kraftigt. På sina ställen går banan genom tätbebyggda stadsområden, över floder, genom skogar eller åkrar. Planeringsområdet är delvis oplanerat och kräver därför ytterligare undersökningar.

”Vi har haft ett nära samarbete med kommuner och andra intressenter under huvudstudien och har fått mycket värdefull information. Samtidigt har vi identifierat frågor som kräver ytterligare utredning i samband med den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att inledas i februari”, säger Weurlander.

Planeringsfasen kommer att pågå fram till mitten av 2030-talet, och när banan är färdigställd kan trafiken på Östabanan starta i slutet av 2030-talet. Huvudstudien utfördes av Östabanans partner Ramboll Finland Oy.

Liitteet