Kestävää tulevaisuutta rakennetaan vastuullisesti

Pinkkiin karvahupulliseen talvitakkiin ja tummiin toppahousuihin pukeutunut 9-vuotias lapsi juoksemassa avarassa lumisessa talvimaisemassa

Itärata korostaa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista toimintaa uudessa vastuullisuuspolitiikassaan.

Yhtiön toiminnan ytimenä on suunnittelutyö, ja toiminnassa painottuu yhtiön strategian sekä kehitysvaiheen mukaisesti taloudellinen vastuullisuus ja hyvä hallintotapa. Vastuullisuuden periaatteet ja tavoitteet tukevat myös neljää YK:n kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista:

  • Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
  • Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • Ilmastotekoja
  • Yhteistyö ja kumppanuus
Itäradan hallituksen puheenjohtaja Arto Räty

”Vastuullisuus on keskeinen lähtökohta yhtiön toiminnalle. Se heijastaa sitoutumistamme kestävään kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen. Itärata ei ole vain liikenneinfrastruktuurihanke, vaan askel kohti kestävää elinvoimaa, ilmastotekoja ja turvallisia yhteyksiä. Meidän vastuullisuuspolitiikkamme on suunniteltu tukemaan näitä päämääriä ja varmistamaan, että hankkeemme vaikuttaa myönteisesti ympäröivään yhteiskuntaan,” sanoo Itäradan hallituksen puheenjohtaja Arto Räty.

Itärata tunnistaa ja huomioi vaikutukset ilmastoon ja muuhun ympäristöön suunnittelussa. Itärataa suunnitellaan huolellisesti ja erityisesti ympäristönäkökulma huomioiden. Ratahankkeen suunnittelussa arvioidaan maankäytön vaikutuksia ihmisten arkeen ja luonnon monimuotoisuuteen. Konkreettisia ympäristövastuun tavoitteita tarkennetaan YVA-menettelyn perusteella – varmistaen vastuullinen ja kestävä lähestymistapa Itärata-hankkeeseen.

Yhteiskunnallinen vastuu ja hyvä hallintotapa ovat Itärata Oy:n vastuullisuuspolitiikan periaatteita. Avoimuutta ja vuorovaikutusta luodaan muun muassa viestinnän avulla; avoimet linjaukset ja aktiivinen tiedottaminen luovat perustan vastuulliselle päätöksenteolle. Sidosryhmien, kuten Itäradan suunnittelualueen asukkaiden, osallistaminen on myös merkittävässä roolissa hankkeen toteutuksessa.

Vuorovaikutteinen tekeminen ulottuu myös suunnittelutyön yksilöllisiin tavoitteisiin. Itärata Oy tekee aktiivista korkeakouluyhteistyötä sekä kannustaa kumppaneita hyödyntämään myös junioritason konsultteja hankkeissaan. Tästä esimerkkinä toimii hankekumppaneiden, Itäradan ja yliopistojen yhteistyö, joissa tavoitteena on tuottaa raidehankkeen suunnittelutyön tueksi tietoa opiskelijoiden tuottamien opinnäytetöiden muodossa ja samalla kasvattaa alalle uusien osaajia.

Arvoketjuajattelu korostuu vastuullisuuspolitiikassa, jonka mukaan kumppaneilta edellytetään sitoutumista yhtiön vastuullisuustavoitteisiin. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on avaintekijä kestävien käytäntöjen edistämisessä kaikessa yhtiön toiminnassa.

”Yhtiön vastuullisuustavoitteet ovat olennainen osa strategista suunnittelua. Päivitämme strategiaa ja vastuullisuuden olennaisuusanalyysiä säännöllisesti vastaamaan toimintaympäristön ja hankkeen kehitysvaiheiden muutoksia. Yhteistyöllä omistajiemme, sidosryhmiemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa varmistamme, että vastuullisuus on keskeinen osa Itärata Oy:n dna:ta ja että jatkuvasti kehitämme ja tehostamme toimintaamme,” Räty summaa.

Itäradan vastuullisuustavoitteita tarkistetaan vuosittain ja tarkennetaan suunnittelun edetessä.

Lue lisää Itäradan vastuullisuuspolitiikasta: https://www.itarata.fi/itarataoy/vastuullisuus/