Ekologinen kompensaatio Itäradan tutkimuskohteena

Itärata Oy on käynnistänyt ekologisten kompensaatioalueiden etsintään liittyvän tutkimuksen. Sen toteuttaa opinnäytetyönä Oulun yliopistossa maantiedettä ja geoinformatiikkaa opiskeleva Satu Kellokumpu. Työ tehdään yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa.

Ekologisen kompensaation käsite on noussut ajankohtaiseksi Suomessa viime vuonna voimaan tulleen uudistetun luonnonsuojelulain myötä. Suomen ympäristökeskuksen määrittelyn mukaan ekologisessa kompensaatiossa hankealueella tapahtuva luonnonarvojen heikentymä voidaan hyvittää suojelemalla tai ennallistamalla heikennystä vastaava alue.

Ajankohtainen ja tärkeä aihe

Kellokumpu kokeilee pro gradu -tutkielmassaan soveltuvuusanalyysiä ekologisten kompensaatioalueiden etsimiseen Porvoo-Sipoo -rataosuudella. Aineistona toimivat muun muassa avoimet paikkatietoaineistot sekä mahdolliset aiemmat selvitykset alueelta. Analyysi on Kellokummulle menetelmänä tuttu opintojen kautta.

”On todella mielenkiintoista päästä tekemään tutkimusta näin ajankohtaisesta ja tärkeästä aiheesta. On myös kiinnostavaa päästä kokeilemaan, miten soveltuvuusanalyysiä voidaan käyttää ja soveltaa  kontekstissa, jossa sitä ei ole juurikaan ennen käytetty”, Kellokumpu sanoo.

Opinnäytetyöllä saadaan tietoa siitä, miten paikkatietotyökalut soveltuvat kompensaatiokohteiden etsimiseen suunniteltujen ratalinjausten ympäristöstä. Soveltuvuusanalyysin tavoitteena on löytää  ominaisuuksiltaan vastaavia luontokohteita kuin ne, joiden luontoarvot hankkeen vuoksi heikkenisivät.

Infrahankkeissa vähän sovellettu

Opinnäytetyön tilaaja on Itärata Oy, ja se tehdään yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa. Ramboll vastaa yhdessä Sitowise Oy:n kanssa Itäradan ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) ja alustavan yleissuunnitelman laadinnasta.

”Ratahankkeen suunnittelun aikana tunnistettuja luontoon kohdistuvia haitallisia vaikutuksia pyritään lähtökohtaisesti välttämään tai vähentämään. Mikäli soveltuvia suunnitteluratkaisuja vaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi ei ole käytettävissä, vaihtoehtona on kompensoida vaikutuksia”, johtava asiantuntija Heikki Surakka Rambollista kuvailee.

”Toistaiseksi kompensaatiota on sovellettu infrahankkeissa hyvin vähän. Opinnäytetyössä ei oteta kantaa siihen, tulisiko kompensaatiota käyttää Itärata-hankkeessa, mutta se antaa valmiuksia, mikäli jatkosuunnittelun aikana kompensaatio osoittautuu soveltuvaksi menetelmäksi.”

Pro gradu -tutkielman on tarkoitus valmistua loka-marraskuussa 2024.

Geoinformatiikkaan opinnoissaan erikoistuva Satu Kellokumpu selvittää pro gradu -tutkielmassaan ekologisten kompensaatioalueiden etsintää Itärata-hankkeessa.

Geoinformatiikkaan opinnoissaan erikoistuva Satu Kellokumpu selvittää pro gradu -tutkielmassaan ekologisten kompensaatioalueiden etsintää Itärata-hankkeessa.

Heikki Surakka Ramboll Finland Oy:stä kertoo, että kompensaatiota on sovellettu infrahankkeissa toistaiseksi vähän.